Zasiłek pogrzebowy


Urna
Urna

ZASIŁEK  POGRZEBOWY  przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

1  Ubezpieczonego tj. osoby obiętej ubezpieczeniami emerytalnym  i  rentowym

2  Osoby  mającej  ustalone  prawo  do  emerytury lub  renty

3  Osoby  która  w  dniu  śmierci nie  miała  ustalonego  prawa  do  emerytury  lub  renty  lecz  spełniała warunki  do  jej  uzyskania  i  pobierania

 4  Osoby  pobierającej  świadczenie  przedemerytalne  lub  zasiłek  przedemerytalny

 5  Osoby, która  po  ustaniu ubezpieczenia, w  dniu  śmierci  pobierała  zasiłek  chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macieżyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

 6  Członka  rodziny  osoby  wymienionej  w pkt  1 i 2

 7  Członka  rodziny  osoby  wymienionej w pkt 4, spełniającego  warunki  do uzyskania renty rodzinnej

  CZŁONKAMI  RODZINY  W  ROZUMIENIU  USTAWY  SĄ :

  * Dzieci  własne, dzieci drugiego małżonka  oraz  dzieci  przysposobione

  * Przyjęte  na  wychowanie i  utrzymanie  przed  osiągnięciem  pełnoletności  inne  dzieci, w tym

    również  w  ramach  rodziny  zastępczej

  * Wnuki i  rodzeństwo

  * Małżonek ( wdowa i  wdowiec )

  * Rodzice  w  tym ojczym, macocha  oraz  osoby przysposabiające

  OD 1 MARCA 2015r. ZA CZŁONKÓW RODZINY UWAŻA SIĘ TAKŻE :

   * Babcię   * Dziadka

   * Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

   * Osobę,nad którą ustanowiono opiekę prawną

   Przy przyznawaniu zasiłku pogrzebowego posiadanie statusu członka rodziny ma znaczenie w dwóch

    aspektach :

   * Przy ustalaniu, czy zasiłek pogrzebowy  przysługuje,

   * Przy ustalaniu kwoty należnego zasiłku.

   WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

   * Wysokośc zasiłku pogrzebowego zależy od tego,czy koszty pogrzebu zostały poniesione przez 

     członka rodziny , czy inną osobę lub podmiot.Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez

      członka rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł, niezależnie od wysokości

      poniesionych kosztów pogrzebu.

   * W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę obcą,nienależącą do kręgu członków rodziny

      albo przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję diecezjalną lub zakonną,

      zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej niż 4000 zł.

     Jednocześnie trzeba nadmienic że osoby nie związane z osobą zmarłą mogą ubiegać się o zasiłek

      pogrzebowy, jeżeli osoba zmarła miała świadczenia ZUS (rentę,emeryturę,pracowała lub spełniała

      warunki do świadczeń) reasumując osoba nie nalężąca do kręgu członków rodziny nie może

      ubiegać się o zasiłek pogrzebowy ze swoich świadczeń ZUS.

 

 

 

Szanowni Państwo od dnia 01.03.2011r zasiłek pogrzebowy wynosi

 4000,00 PLN